Termeni de utilizare

Acord de abonament

IT Services Nion Group, denumit în continuare „Operatorul” pe de o parte și „Abonatul” pe de altă parte, au semnat prezentul Acord pe următoarele:

1. Dispoziții generale ale acordului

Părțile la acord pe toată durata valabilității sale acceptă următoarele definiții pentru dispozițiile enumerate mai jos:

Abonament – cumpărarea de către Abonat a accesului la servicii pentru perioada specificată în Acord.
Echipamente – IPTV-STB - un set-top box care respectă standardele MPEG-4 DVB și cerințele tehnice stabilite de Operator și alte echipamente suplimentare necesare recepției.
Servicii – Operatorul oferă Abonatului dreptul la acces la Internet la pachetul de programe TV Nion.tv în limba romană, inclusiv activarea și serviciul de garanție al echipamentului.
Perioada de abonament – perioada de abonament în temeiul acordului, perioada minimă de abonament în conformitate cu acest acord este de 30 de zile.
Afișare publică – orice afișare sau mesaj al programelor Operatorului prin mijloace tehnice într-un loc deschis publicului sau într-un loc în care există un număr semnificativ de persoane care nu aparțin cercului familial obișnuit.

2. Obiectul acordului

Abonatul comandă de la Operator, iar Operatorul oferă Abonatului servicii de difuzare TV. Dacă este necesar, Operatorul pune la dispoziția Abonatului echipamentul necesar pentru o plată suplimentară. Atunci când achiziționați Echipament în mod anticipat, acesta devine proprietatea Abonatului imediat după primirea plății în contul Operatorului. În acest caz, operatorul oferă servicii de garanție pentru echipament în termen de 12 luni de la data cumpărării. Accesul la Servicii este oferit Abonatului din momentul în care plățile Abonatului pentru Servicii (taxa de abonament) vor intra în contul Operatorului.

3. Condiții de utilizare

3.1. În cazul în care Abonatul decide să nu reînnoiască sau să înceteze din timp Contractul de abonament, echipamentul rămâne în proprietatea abonatului. Abonatul este pe deplin responsabil pentru utilizarea corectă și stocarea corespunzătoare a echipamentelor în perioada de garanție.

3.2. Abonatul nu are dreptul să utilizeze echipamentele și serviciile pentru afișarea publică, precum și să organizeze și să organizeze și să ofere acces la servicii pentru terți. Abonatul este de acord că echipamentul poate fi utilizat numai pentru uz casnic. (Rețeaua și alți utilizatori comerciali cu conexiuni multiple, cum ar fi hoteluri, rețele de cablu și Internet, restaurante, baruri etc., cu mai mulți abonați, încheie un acord special cu Operatorul în condiții speciale.)

Încălcarea acestei prevederi duce la încetarea accesului fără rambursare. De asemenea, operatorul își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri prin instanțele judecătorești.

3.3. Abonatul are dreptul de a returna IPTV-STB către Operator (în ambalajul original, fără urme evidente de utilizare) în termen de două săptămâni de la data primirii, indicând motivul returnării (taxele poștele nu sunt rambursate).

3.4. Rezilierea contractului de către Abonat nu este furnizată în legătură cu mutarea sau deconectarea Abonatului de la Internet din motive independente de controlul Operatorului.

3.5 Abonatul se obligă să utilizeze serviciile Operatorului numai în afara următoarelor țări: Romania, Belgia, Franta, Spania, Italia, Germania, Irlanda, America, Norvegia, Olanda, Rusia, Ucraina

4. Condiții de plată pentru Servicii

4.1. Toate sumele în temeiul prezentului acord sunt plătite în EURO la prețurile aprobate de Operator, valabile la momentul prestării Serviciilor și inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

4.2. În conformitate cu termenii prezentului Acord, plata Serviciilor se poate face într-un fel: prin sistemul de plată Airpay (retragerea banilor din contul bancar al Abonatului) , Paypal.

4.3. Plătitorul trebuie să informeze Operatorul cu privire la toate datele necesare despre el însuși: prenume și nume, adresa completă de rezidență, detalii bancare, data nașterii. Datele de mai sus trebuie să fie actualizate.

4.4. Ziua plății este ziua în care banii sunt virate în contul bancar al Operatorului..

4.5. Abonatul este responsabil pentru toate costurile bancare asociate plății Abonamentului.

5. Prețul serviciilor

5.1. Acest acord stabilește prețurile indicate la momentul încheierii acordului pe site-ul nion.tv

5.2. Taxa de abonament nu se modifică până la expirarea acordului încheiat.

6. Obligațiile operatorului

6.1. Operatorul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura coerența, continuitatea și calitatea Serviciilor. Operatorul își rezervă dreptul de a efectua întreținere preventivă, dacă este necesar.

6.2. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica compoziția programelor pachetului de servicii.

7. Obligațiile Abonatului

7.1. Abonatul se obligă să utilizeze echipamentele și serviciile în conformitate cu termenii prezentului acord.

7.2. Abonatul este responsabil pentru obligațiile specificate în acord.

7.3. Abonatul trebuie, în termen de 15 zile, în orice mod convenabil pentru el, să notifice Operatorul cu privire la schimbarea numelui de familie și a numelui, adresei de reședință și a detaliilor bancare.

7.4. În cazul în care Abonatul are informații (sau suspectează) că cineva nu folosește codurile sale de acces la Servicii într-o manieră neautorizată, este obligat să informeze imediat Operatorul despre aceasta pentru a schimba codul.

8. Suspendarea utilizării serviciilor

8.1. Operatorul își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Servicii, la care Abonatul este abonat, fără o notificare prealabilă și orice compensare în următoarele cazuri: nerespectarea de către Abonat a oricăreia dintre obligațiile sale a utilizării neautorizate a Serviciilor din circumstanțe de forță majoră.

9. Durata și rezilierea contractului

9.1. Perioada minimă de contract este de 1 lună. Începutul contractului este data plății abonamentului.

9.2. Pe durata termenului minim al contractului, Operatorul va rezilia în orice moment contractul pe o perioadă nedeterminată pentru Motivele bune pentru Nion Froup LLP sunt următoarele:
a) Abonatul se pregătește să intre sau a intrat în procesul de faliment;
b) Abonatul folosește serviciile și bunurile Operatorului în scopuri frauduloase, încalcă legislația civilă și penală actuală, ordinea publică sau obiceiurile sau dacă ridică suspiciuni corespunzătoare.
c) Alte motive valabile.

9.3. Dreptul la rezilierea extraordinară a contractului rămâne neschimbat.

10. Forța majoră

10.1. Operatorul nu este răspunzător față de Abonat pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din Acord din cauza circumstanțelor apărute împotriva voinței și dorințelor Operatorului și care nu ar fi putut fi prevăzute, evitate și depășite: calamități naturale, legi, decrete și reglementări sau omisiuni ale guvernelor sau ale altor autorități sau ale altora. părți pentru care Operatorul nu este responsabil.

10.2. Operatorul nu este creatorul programelor, prin urmare nu este responsabil pentru conținut, modificări ale programului de difuzare sau încetarea completă a difuzării programelor transmise către aceasta în cadrul Serviciilor la care este abonat Abonatul.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Toate dezacordurile dintre părți ar trebui rezolvate prin negocieri. În cazurile în care nu s-a putut ajunge la un acord, litigiul dintre părți ar trebui soluționat în instanță în conformitate cu regulile stabilite de legea aplicabilă. Decizia instanței este definitivă și executorie de ambele părți. Partea care nu reușește plătește cheltuielile de judecată, cu excepția cazului în care instanța ia o altă decizie. Locul procedurii judiciare - Londra, Marea Britanie.

12. Confidențialitatea datelor

12.1. Abonatul se obligă să nu transfere coduri de acces și alte date confidențiale în temeiul prezentului acord către terți. Responsabilitatea pentru pagubele rezultate din încălcarea acestei clauze revine Abonatului.

12.2. Operatorul se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor primite de la Abonat în temeiul prezentului acord (prenume și nume, adresă, cod de acces, detalii bancare, costul serviciilor etc.) în toate cazurile atunci când nu contravine legislației actuale.

13. Diverse

Abonatul confirmă că este de acord cu termenii Acordului. În cazul în care una dintre prevederile prezentului acord este considerată invalidă prin lege, celelalte dispoziții vor rămâne în vigoare. Toate modificările și completările la acest Acord sunt valabile numai dacă sunt executate sub forma unui acord scris suplimentar semnat de ambele părți.

14. Rechizite

Nion Group LLP
Reg.no.: OC416299
Address: Dep 1175, 43 Owston Road, Carcroft Doncaster DN6 8DA, United Kingdom